Avís Legal
En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i
de comerç electrònic (LSSI), us informem que:
STOREPARQUET (en adelante MAGATZEM DEL PARQUET). és una SOCIETAT LIMITADA. El seu NIF és B
67521658 i té el seu domicili a Carrer Menéndez i Pelayo 130, 1era, 5ta – 08223 TERRASSA (BARC
ELONA). Consta inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA al llibre 0, tomo 47101, foli 95,
full 541141.
Dades de contacte:
Telèfon: 930 380 930
Correu electrònic: comercial@elmagatzemdelparquet.com


Condicions generals d'ús del lloc web MAGATZEM DEL PARQUET
El nom de domini www.elmagatzemdelparquet.com és titularitat de MAGATZEM DEL
PARQUET i el seu ús exclusiu està reservat a aquest.
El portal oficial de www.elmagatzemdelparquet.com, té per objecte facilitar al públic, a
general, el coneixement de les activitats que aquesta organització realitza i dels productes i
serveis que presta en matèria de REVESTIMENT DE TERRES I PARETS.
L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades,
sens perjudici d'aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels productes o serveis
concrets oferts a través del lloc web.
MAGATZEM DEL PARQUET se reserva la facultad de efectuar, en qualsevol moment i sense
necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva
Web oa la configuració i presentació d'aquesta.
Per mantenir actualitzada la informació publicada al portal, els continguts del
mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per això
que serà convenient comprovar la vigència o exactitud dels mateixos acudint a les fonts
oficials.


Propietat intel·lectual, marcs i industrials
Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny, codi font, així
com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen, són titularitat de M
AGATZEM DEL PARQUET o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents
drets de propietat intel·lectual i industrial.
Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i
industrial les imatges i altres elements gràfics continguts als portals.
MAGATZEM DEL PARQUET prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per
part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o
continguts dels nostres portals.
L'ús dels continguts haurà de respectar-ne el llicenciament particular. De tal manera el seu ús,
reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat
semblants o anàlegs, queda totalment prohibida llevat que intervingui prèvia i expressa autorització de
MAGATZEM DEL PARQUET.
Pel que fa a les cites de notícies, productes i serveis de tercers, que puguin aparèixer a la Web,
AGATZEM DEL PARQUET reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de
propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva sola menció o aparició a la Web la
existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc abono,
patrocini o recomanació.
MAGATZEM DEL PARQUET declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial
de tercers; per això, si considera que els nostres portals poguessin estar violant els seus drets,
preguem es posi en contacte amb MAGATZEM DEL PARQUET.
Responsabilitat
MAGATZEM DEL PARQUET no garanteix la inexistència d'errors a l'accés a la Web, en el seu
contingut, ni que aquest es trobe actualitzat, encara que MAGATZEM DEL PARQUET desenvoluparà
els seus millors esforços per, si és el cas, evitar-los, esmenar-los o actualitzar-los.
Tant l'accés als portals de MAGATZEM DEL PARQUET com l'ús que es pugui fer de la
informació continguda en aquests és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
MAGATZEM DEL PARQUET no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es
puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari
(maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència
de la presència de virus a l'ordinador de l'Usuari utilitzat per a la connexió als serveis i
continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no
actualitzades del mateix.
MAGATZEM DEL PARQUET no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a
títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o
qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la
página web de MAGATZEM DEL PARQUET.
No obstant això i en compliment del que disposa la LSSI, MAGATZEM DEL PARQUET se pone a
disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma
activa en la retirada o si és el cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o
contravenir la legislació nacional, la internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre
públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que
pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem es posi en contacte amb MAGATZEM DEL PARQUET.


Enllaços o hiperenllaços
La Web pot contenir enllaços a continguts que dirigeixin a continguts Web de tercers. L'objectiu
d'aquests enllaços és únicament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a
través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a MAGATZEM DEL PARQUET, ni
fa una revisió dels seus continguts i, per això, MAGATZEM DEL PARQUET no asume ninguna
responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests
llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació
alguna entre MAGATZEM DEL PARQUET i les persones o entitats titulars de tals continguts
o titulars dels llocs on es trobin. MAGATZEM DEL PARQUET tampoc no es pot fer
responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin
derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.


Els enllaços a la web de MAGATZEM DEL PARQUET hauran de respectar les condicions següents:
1. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte,
patrocini ni recomanació per part de MAGATZEM DEL PARQUET de la pàgina que
realitza l'enllaç.
2. La pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç no contindrà informacions amb
continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics
comunament acceptats o atempten contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà
continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
3. MAGATZEM DEL PARQUET podrà sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat
d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir
a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació MAGATZEM DEL PARQUET.
4. No es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat,
correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'hiperenllaç
pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva responsabilitat exclusiva les conseqüències, danys
o accions que es puguin derivar de l'accés a la pàgina web de l'hiperenllaç.


Protecció de Dades Personals
MAGATZEM DEL PARQUET es troba profundament compromès amb el compliment de la
normativa de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les
obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat apropiades per
garantir un nivell de seguretat adequat al risc.
MAGATZEM DEL PARQUET posa a disposició dels usuaris la seva Política de Privadesa i li ofereix
informació ampliada del tractament de dades realitzat per l'Entitat:
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: STOREPARQUET S.L. – B67521658
A tu. Postal: C/ Menéndez i Pelayo 130, 1º, 5ta, C.P.: 08223 TERRASSA (BARCELONA)
Telèfon: 930 380 930
Correu electrònic: comercial@elmagatzemdelparquet.com
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A MAGATZEM DEL PARQUET tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per
els següents tractaments:
Tractament dades Finalitat del tractament Termini conservació dades
CLIENTS
➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil.
Les dades personals tractades es conservaran en tot cas mentre siguin necessàries per a la
finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud de l'interessat, o un cop finalitzat
el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis establerts en normativa de
aplicació per atendre possibles responsabilitats.


Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a MAGATZEM DEL PARQUET són les següents:
Tractament dades Legitimació tractament
CLIENTS Consentiment de l'interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment
previ a la seva retirada.


A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats
per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
CLIENTS Les dades es comunicaran a :
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA

ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de la UE.


Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MAGATZEM DEL PARQUET estem
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els
dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament dels seus
dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les dades. MAGATZEM DEL PARQUET deixarà de tractar les dades, excepte
per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen
dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.


Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
➢ MAGATZEM DEL PARQUET, C/ Menéndez i Pelayo 130, 1º, 5ta, C.P.: 08223 TERRASSA
(BARCELONA), o bé per e-mail a comercial@elmagatzemdelparquet.com acompanyat de còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per
formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus
drets.


INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: STOREPARQUET S.L. – B67521658
A tu. Postal: C/ Menéndez i Pelayo 130, 1º, 5ta, C.P.: 08223 TERRASSA (BARCELONA)
Telèfon: 930 380 930
Correu electrònic: comercial@elmagatzemdelparquet.com


Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A MAGATZEM DEL PARQUET tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per
els següents tractaments:
Tractament dades Finalitat del tractament Termini conservació dades
PROVEÏDORS Les dades personals tractades es
➢ GESTIÓ DE CLIENTS, COMPTABLE, FISCAL I ADMINISTRATIVA
No es prendran decisions automatitzades en base a aquest perfil. Conservaran en tot cas
mentre siguin necessaris per a la finalitat del tractament, i se suprimiran a sol·licitud del
interessat, o un cop finalitzat el tractament sense perjudici de la seva conservació pels terminis
establerts a normativa d'aplicació per atendre possibles responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a MAGATZEM DEL PARQUET són les següents:
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AMB COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA
Consentiment de l'interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats
per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
PROVEÏDORS Les dades es comunicaran a :
ADMINIST RACIÓ PÚBLICA AMB
COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA
ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de
la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MAGATZEM DEL PARQUET estem
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els
dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament dels seus
dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les dades. MAGATZEM DEL PARQUET deixarà de tractar les dades, excepte
per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen
dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.
Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
➢ MAGATZEM DEL PARQUET, C/ Menéndez i Pelayo 130, 1º, 5ta, C.P.: 08223 TERRASSA
(BARCELONA)
, o bé per e-mail a comercial@elmagatzemdelparquet.com acompanyat de còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per
formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus
drets.
INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
Identitat: STOREPARQUET S.L. – B67521658
A tu. Postal: C/ Menéndez i Pelayo 130, 1º, 5ta, C.P.: 08223 TERRASSA (BARCELONA)
Telèfon: 930 380 930
Correu electrònic: comercial@elmagatzemdelparquet.com
Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?
A MAGATZEM DEL PARQUET tractem la informació que ens faciliten els nostres grups d'interès per
els següents tractaments:
Tractament dades Finalitat del tractament Termini conservació dades
RRHH
➢ RECURSOS HUMANS
No es prendran decisions
automatitzades en base a aquest perfil.
➢ GESTIÓ DE NÒMINES
No es prendran decisions
automatitzades en base a aquest perfil.
➢ PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
No es prendran decisions
automatitzades en base a aquest perfil.
Les dades personals tractades es
conservaran en tot cas
mentre siguin necessaris per a la
finalitat del tractament, i es
suprimiran a sol·licitud del
interessat, o un cop finalitzat
el tractament sense perjudici de la seva
conservació pels terminis
establerts en normativa de
aplicació per atendre possibles
responsabilitats.
Quina és la legitimació per al tractament dels
mateixos?
Les bases legals per al tractament de dades personals a MAGATZEM DEL PARQUET són les
següents:
Tractament dades Legitimació tractament
RRHH Consentiment de l'interessat que podrà retirar en qualsevol moment sense
que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment
previ a la seva retirada.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
La realització d'aquests tractaments pot implicar la connexió de les vostres dades amb tractaments realitzats
per tercers. Us informem a continuació de les previsions en relació a la cessió de les vostres dades.
Tractament dades Previsió de cessions Transferències internacionals
RRHH Les dades es comunicaran a :
ADMINIST RACIÓ PÚBLICA AMB
COMPETÈNCIA A LA MATÈRIA
ENTITATS BANCÀRIES O FINANCERES
No es transferiran dades fora de
la UE.
Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MAGATZEM DEL PARQUET estem
tractant dades personals que li concerneixen, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la
rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, els
dades ja no siguin necessàries per als fins per als que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament dels seus
dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats
podran oposar-se al tractament de les dades. MAGATZEM DEL PARQUET deixarà de tractar les dades, excepte
per motius legítims i imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Així mateix, en determinades circumstàncies i quan sigui tècnicament possible, els interessats tenen
dret que les dades personals es transmetin directament a un altre responsable a sol·licitud seva.
Per exercir aquests drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres dirigint un escrit a:
➢ MAGATZEM DEL PARQUET, C/ Menéndez i Pelayo 130, 1º, 5ta, C.P.: 08223 TERRASSA (BARCELONA)
o bé per e-mail a comercial@elmagatzemdelparquet.com acompanyat de còpia del seu DNI.
De la mateixa manera, podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per
formular una reclamació, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus
drets.
Llei aplicable i jurisdicció
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte dinterpretació dels termes que conformen
aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la
llei espanyola.
Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o del
ús dels serveis que s'hi puguin oferir, MAGATZEM DEL PARQUET i l'Usuari acorden
sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de MAGATZEM DEL PARQUET.